Missie en waarom een vriendenkring personeel?

We hebben er allen een loopbaan opzitten in de VUB, de EhB of het UZ Brussel maar laten die instellingen niet zomaar achter ons eenmaal de pensioenleeftijd bereikt.
Immers, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, gezondheidszorg zijn drie pijlers waarop de naoorlogse welvaarstaat rust en vormen de kernactiviteiten van de associatie VUB, EhB en UZ Brussel. Werken in een van die domeinen doe je niet vrijblijvend, doe je niet alleen om de brode (al is dat natuurlijk ook belangrijk) maar evengoed om de voldoening die je put uit je bijdrage aan de ontwikkeling van jonge mensen, aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen of aan de vooruitgang van de wetenschap en de medische kennis. Zeker als dat ook nog eens gebeurt vanuit een duidelijke visie op mens en maatschappij zoals dat het geval is in onze drie instellingen.

Niet te verwonderen dat voor veel personeelsleden hun betrokkenheid bij de universiteit, de hogeschool of het ziekenhuis niet stopt wanneer het moment van pensioen is aangebroken. En dat is goed, niet alleen voor hen maar ook voor de instellingen. Het behoud van een sterke band tussen die instellingen en hun “rustende” vroegere personeelsleden laat die laatsten toe om niet alleen met nostalgie terug te blikken op de loopbaan die achter hen ligt maar ook om, elk op zijn eigen manier en ritme, deel te blijven hebben aan de verdere groei en bloei van de organisatie waaraan zij eerder een steentje hebben bijgedragen.

Het maakt de gepensioneerde personeelsleden tot ambassadeurs van de universiteit, de hogeschool en het ziekenhuis, samen met de drie instellingen de humanistische waarden en de open en pluralistische visie op de maatschappij uitdragend.

Natuurlijk, elk van de drie organisaties had, vanuit die betrachtingen, een eigen Vriendenkring kunnen opzetten. Maar door samen op te trekken kunnen we de krachten bundelen en tonen we aan de buitenwereld dat we meer dan ooit een hechte gemeenschap vormen in het hart van Europa. En de taak van onze drie instellingen bestaat er ook in om “te verbinden”. Dat is nu net waar de VKP op inzet: de 1.400 gepensioneerde personeelsleden van de VUB, de EhB en het UZ Brussel verbinden, met elkaar, met de instellingen, met Brussel en vandaaruit met de wereld.