Een korte historiek

Elke instelling met de omvang en de missie van de VUB, het UZ Brussel of de EhB is het eigenlijk aan zichzelf verplicht om de band met zijn gepensioneerde medewerkers te bewaren. Van bij de start gebeurde dat ook, zij het meestal op informele en occasionele basis. Hier en daar ontsproten wat meer gestructureerde initiatieven, vooral op de campus Jette en in het ziekenhuis, maar van een echte georganiseerde vriendenkring is pas sprake aan het einde van de vorige eeuw. Onder impuls van enkele actieve gepensioneerden van de universiteit, van de toenmalige personeelsverantwoordelijken en, niet in het minst, van de toenmalige rector, Els Witte, werd in 1998 overgegaan tot de oprichting van een Vriendenkring van Gepensioneerden. De stichtingsvergadering greep plaats op 10 maart 1998 en als eerste voorzitter werd ere-directeur-generaal Leo Peeters, geïnstalleerd.

In die startperiode bleef de werking wel beperkt tot de gepensioneerde medewerkers van de universiteit. Dat zou pas meer dan een decennium later veranderen. Intussen had Livin Bollaert de fakkel van het voorzitterschap overgenomen en onder zijn drijvende kracht kenden de activiteiten van de Vriendenkring een gestage uitbreiding. Er werden samenwerkingen opgezet met UVV en OSB en op het symposium naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Vriendenkring werden de resultaten voorgesteld van een interne enquête naar de specifieke verwachtingen van de leden. Vooral de uitgesproken wens om de banden met vroegere collega’s te kunnen onderhouden sprong daarbij in het oog evenals de vraag tot verruiming van het activiteitenspectrum en het doelpubliek.

Dat leidde tot het opstarten van de samenwerking met het UZ Brussel in 2009 en met de EhB, intussen associatiepartner, enkele tijd later. Logischerwijze kregen het UZ Brussel en de EhB hun plaatsje in het bestuur van de vereniging. Even logisch volgde in 2011 de omvorming van de Vriendenkring van een feitelijke vereniging naar een v.z.w., waarvan de statuten in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2011 verschenen

Het consolideren van de werking, het verbeteren van de communicatie en het in goede administratieve banen leiden van de groei van het ledenbestand, van de activiteiten en van de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden vormden de kern van de doelstellingen die Jim Van Leemput uitsprak toen hij op 1 januari 2012 het voorzitterschap van de Vriendenkring overnam.

Zo groeide in een kleine 20 jaar tijd de Vriendenkring uit van een bescheiden initiatief tot een formeel en volwassen onderdeel van de werking van de drie instellingen.